Autorizatia de constructie! Etape necesare obtinerii autorizatiei de constructie

Autorizatia de constructie! Care sunt etapele necesare obtinerii autorizatiei de constructie?

        Nimeni nu ar trebui sa isi asume riscul construirii, extinderii, recompartimentarii sau a consolidarii un imobil in lipsa unei autorizatii de constructie deoarece amenzile sunt foarte mari.

        Autorizatia de constructie este documentul pe baza caruia este asigurata aplicarea legii in ceea ce priveste respectarea normelor referitoare de amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea oricarei constructii.

        Acest document este eliberat de catre Primarie – Serviciul de Urbanism din localitatea pe raza careia se afla terenul pe care se va realiza constructia. Autorizatia de constructie se elibereaza in maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului.

        Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri in vederea realizarii locuintelor, trebuie sa se tina cont de urmatoarele:

        Autorizatia de constructie este obligatorie pentru urmatoarele lucrari:

 •         constructii de orice categorie si instalatiile aferente, indiferent de forma de proprietate/destinatie;
 •         lucrari de modernizare;
 •         lucrari de modificare;
 •         lucrari de transformare;
 •         lucrari de consolidare;
 •         lucrari de reparatii;
 •         orice schimbare de destinatie care implica realizarea de lucrari de constructie;
 •         lucrari de reconstruire integrala sau partiala a constructiei;
 •         lucrari de reabilitare;
 •         lucrari de demolare-desfiintare.

        Lucrarile urmatoare  pot fi executate fara autorizatie de constructie:

 •         reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
 •         reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile si golurilor tamplariei;
 •         reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 •         zugraveli si vopsitorii interioare;
 •         zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;
 •         reparatii la instalatii interioare, la bransamentele si racordurile exterioare de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 •         reparatii si inlocuiri de utilitati;
 •         reparatii si inlocuiri la finisajele interioare si exterioare – tencuieli, placaje, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si aspectului elementelor constructive;
 •         lucrari de intretinere la caile de comunicatii si la instalatiile aferente;
 •         lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului;
 •         lucrari de investigare, cercetare si expertizare, cu avizul Ministerului Cultelor si autoritatii administrative publice judetene sau locale, dupa caz;
 •         lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite special pentru zacaminte acvifere.

        Etapele necesare de parcurs pentru obtinerea autorizatiei de constructie:

        1. Solicitare si obtinere Certificat de Urmanism. Acest document este eliberat de Primaria din localitatea pe raza careia se afla terenul pe care se va realiza constructia, el reprezentand documentul de informare prin care autoritatile (consilii judetene, primarii) aduc la cunostinta solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice ce trebuie respectate in functie de specificul amplasamentului, precum dar si lista cu avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii.

        Pentru obţinerea certificatelor de urbanism este necesar să se prezinte următoarele documente:

 •         Cerere tip pentru eliberarea certificatului de urbanism, completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
 •         Planul de situatie elaborat pe suport ografic, vizat de oficiul de cadastru, geodezie, cartografie;
 •         Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.

        2. Obtinerea avizelor necesare autorizarii. Continutul dosarul pentru obtinerea acestor avize este urmatorul:

 •         cererea tip;
 •         Certificatul de Urbanism;
 •         schita de amplasament a terenului la scara 1:500;
 •         schita de amplasament a terenului la scara 1:2.000;
 •         schita de amplasament cu pozitia casei pe teren.

        3. Realizarea proiectului de autorizatie de constructie (PAC). Cele trei sectiuni ale proiectului de autorizatie sunt:

 •         proiectul de arhitectura;
 •         proiectul de rezistenta;
 •         proiectul de instalatii.

        Odata cu finalizarea proiectului de autorizatie de constructie, acesta se depune la Inspectia de Stat in Constructii (ISC). Parcurgand acesti trei pasi esti gata pentru ultima etapa, obtinerea propriu-zisa a autorizatiei de construire, care reprezinta actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este asigurata aplicarea masurilor legale referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

        Acest document se emite de catre:

 •     Presedintii consiliilor judetene cu avizul primariilor, pentru:
 • investitii aprobate de guvern;
 • investitii care se realizeazt in extravilanul comunelor, inclusiv ale anexelor gospodaresti ale exploatatiilor agricole;
 • investitii care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita a doua sau mai multe unitati teritoriale.
 •     Primariile municipiilor si oraselor, pentru:
 • constructiile si lucrarile de orice fel din intravilanul si extravilanul acestora, cu exceptia constructiilor si lucrarilor autorizate de consiliile judetene.
 •     Primariile comunelor pentru:
 • constructiile si lucrarile care se executa in intravilanul localitatilor, cu exceptia constructiilor si lucrarilor autorizate de consiliile judetene.

        A) Documentele necesare eliberarii autorizatiei de construire pentru lucrari noi sunt urmatoarele:

 • Certificatul de Urbanism;
 • Actele de proprietate asupra terenului;
 • Declaraţie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca terenul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti;
 • Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care va cuprinde:

1) Piese scrise:

 •         foaie de capat;
 •         lista si semnaturile proiectantilor (arhitect cu drept de semnatura, proiectant structura de rezistenta, proiectanti instalatii, dupa caz);
 •         borderou piese scrise si desenate;
 •         copii dupa: avizele si acordurile solicitate in certificatul de urbanism, dupa acordul unic, acordul notarial de vecinatate (dupa caz);
 •         referatele de verificare a proiectului, intocmite de verificatorii de proiecte, autorizati de M.L.P.T.L.;
 •         acte de proprietate teren;
 •         fisele de stabilire a categoriei de importanta a cladirii proiectate;
 •         programul de control al proiectantului;
 •         memoriu tehnic, care va cuprinde descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului, facandu-se referire la:
 •                 amplasamentul, ografia si trasarea acestuia;
 •                 clima si fenomenele naturale specifice;
 •                 geologia si seismicitatea;
 •                 categoria de importanta a obiectului.
 •         memorii pe specialitati, cu descrierea lucrarilor de:
 •                 arhitectura;
 •                 structura de rezistenta;
 •                 instalatii;
 •                 dotari si instalatii tehnologice, după caz;
 •                 amenajari exterioare si sistematizare pe verticala.
 •         devizul general al lucrarilor;
 •         studiul geotehnic.

2) Piese desenate (Scara de redactare pentru toate desenele este de 1:10):

        PLANURI GENERALE:

 •         planul de incadrare in teritoriu;
 •         plan de situatie, prin care se precizeaza:
 •                 amplasarea tuturor obiectelor care se vor construi;
 •                 cotele constructiilor proiectate (distanta fata de axul drumului, distanta fata de limitele de proprietate, dimensiunile in plan ale cladirii, regimul de inaltime);
 •                 denumirea si destinatia fiecărui corp de constructie;
 •                 precizarea vecinatatilor;
 •                 alineamentul fata de constructiile existente;
 •                 precizarea punctelor cardinale;
 •                 accesele pietonale si carosabile din incinta;
 •                 suprafata terenului;
 •                 aria construita si aria desfasurata.

        PLANSE PE SPECIALITATI:

 •         arhitectura;
 •         planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor, suprafetelor si naturii finisajelor;
 •         planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta – cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa, precum si cotele de nivel;
 •         sectiune/sectiuni caracteristice, care sa cuprinda: cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinate ale acoperisului, cotele la coama si la cornise, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate, precizarea principalelor straturi de materiale, cota absoluta a cotei ±0,00;
 •         toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;
 •         structura de rezistenta;
 •         planul fundatiilor, care va releva modul de respectare a conditiilor impuse prin studiul geotehnic, precum si masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate la care se alatura constructia (dacă este cazul) – detalii de fundatii;
 •         instalatii;
 •         parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate (electrice, sanitare, termice, ventilatii).
 • Cererea de eliberare a autorizatiei de construire;
 • Chitanta de achitare a taxei de autorizare.

        Valoarea taxei pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care va fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

        B) Documentele necesare eliberarii autorizatiei de construire pentru lucrari de extindere, modernizare, consolidare, supraetajare, inlocuire de invelitoare cu alte materiale decat cele initiale sunt urmatoarele:

        Pentru executarea lucrarilor cuprinse in aceasta categorie, pe langa documentele precizate la primele trei puncte de la litera A), este necesar sa mai prezentati urmatoarele documente:

 • expertiza tehnica, intocmita de un expert autorizat de M.L.P.T.L. (Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei), in care trebuie precizate solutiile tehnice care sa asigure rezistenta si stabilitatea, precum si siguranta in exploatare a imobilului;
 • avizul Inspectoratului Teritorial in Constructii;
 • avizul P.S.I., daca este cazul.

        ATENŢIE! Toate documentatiile supuse autorizarii vor fi elaborate de:

 • ometrist autorizat;
 • geotehnician autorizat;
 • arhitect autorizat, cu drept de semnatura;
 • ingineri rezistenta si instalatii, autorizati;
 • verificatori de proiect autorizati de M.L.P.T.L.;
 • experti tehnici autorizati de M.L.P.T.L.

        Termene de eliberare pentru certificatul de urbanism si autorizatia de construire:

        Este necesar sa cunoasteti ca autoritatile publice sunt obligate sa respecte urmatoarele termene pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire:

 • CERTIFICATUL DE URBANISM se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
 • AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

        Va informam ca aceste termene sunt valabile numai in cazul in care documentatia depusa de dumneavoastra este completa.

        In cazul in care aceasta este incompleta, autoritatea publica va restitui solicitantului documentatia in termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii acesteia.

        Termene de valabilitate pentru certificatul de urbanism si pentru autorizatia de construire:

        Certificatul de urbanism, eliberat de autoritatea publica locala, este valabil pentru o perioada de maxim 12 luni de la emitere, perioada in care beneficiarul trebuie sa depuna toate documentele necesare specificate in certificatul de urbanism, in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

        ATENTIE! Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructie.

        Autorizatia de construire, eliberata de autoritatea publica locala, are o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile.

        Neinceperea lucrarilor in acest interval conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire.

        IMPORTANT DE RETINUT! Investitorul are obligatia sa instiinteze autoritatea emitenta si,după caz, Inspectoratul Teritorial in Constructii, asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate.

        In caz contrar, cand constatarea faptei de incepere a lucrarilor fara instiintare s-a facut in termenul de valabilitate al autorizatiei, data inceperii lucrarii se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.

        Daca solicitantul incepe lucrarile in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire (respectiv maxim 12 luni) atunci valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute în autorizatie.

        Cand puteti solicita prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire?

        In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost incepute ori nu au fost executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia.

        ATENTIE!

        Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada de pana la 12 luni.

        Autorizatia de construire isi pierde valabilitatea prin:

 • neinceperea lucrarilor in termenul de valabilitate stabilit prin autorizatia de construire/desfiintare;
 • nefinalizarea lucrarilor conform duratei de executie stabilita in autorizatie, daca nu a fost solicitata prelungirea valabilitatii acesteia;
 • nefinalizarea lucrarilor in termenul acordat ca prelungire a valabilitatii autorizatiei;
 • modificarea conditiilor, datelor sau continutului documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiei.

        In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus este necesara emiterea unei noi autorizatii de construire/desfiintare.

Facebook